Scroll Top
تک آهنگ مغول

تک آهنگ مغول سلمان کردار

گوش دادن به تک آهنگ مغول در سایت رسمی سلمان کردار منتشر شده در سال 1400

سلمان کردارمغول

متن آهنگ مغول

تو مسلمان گشته و از نامسلمان حاکمان

اندرین کشور نمانده از مسلمانی اثر

عارفان بیجاي و جامه عالمان بینان و آب

خانقه بیفرش و سقف و مدرسه بیبام و در

هم شفاي جان مظلومان شده زهر اجل

هم غذاي روح درویشان شده خون جگر

خرقه میپوشند چون مسکین خداوندان مال

لقمه میخواهند چون سایل نگهبانان زر

قحط از آن سان گشته مستولی که بهر قوت روز

کشته خواهر را برادر خورده مادر را پسر

مردم تشنه جگر از زندگانی گشته سیر

چون سگان گرسنه افتاده اندر یکدگر

ظالمان مرده دل و مظلومکان نوحهکنان

هیچ دلسوزي نباشد مرده را بر نوحهگر

ظالمان خون ریز چون فصاد و زیشان خلق را

خون دل سر بر رگ جان میزند چون نیشتر

هتک استار مسلمانان چنین تا کی کنند

ظالمان خانهسوز و کافران پرده در

از جفاي ظالمان و گرم و سرد روزگار

یک جهان مظلوم را لب خشک نانی دیدهتر

اشکم گور است و پهلوي لحد بر پشت خاك

گر کسی خواهد که اندر مامنی سازد مقر

چون نزول عیسی اندر عهد ما ناممکن است

عدل غازان است ما را همچو مهدي منتظر

دست لطفی بر سر این یک جهان بیچارهدار

کاین نماند پایدار آنگه که عمر آید بسر

نظر بگذارید