لیست دیسکوگرافی

آموزش آواز

“ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻤﺎم اﻧﺴﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ داراي ﺗﺎرﻫﺎي ﺻﻮﺗﯽ ﺳﺎﻟﻤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﯽ توانند ﺧﻮاﻧﻨﺪه ي ﺑﺴﯿﺎر خوبی باﺷﻨﺪ، ﺻﺪاي دﻟﻨﺸﯿﻨﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻨﮕﺎم ﺧﻮاﻧﺪن درﺳﺖ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻨﺪ و از اﻧﺪام ﺻﻮﺗﯽ ﺧﻮد درﺳﺖ و ﺑﺪون اﺳﺘﺮس اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ”