اینستاگرامفيسبوكتوييتر

آرشیو

چگونه کوک بخوانیم؟

چگونه کوک بخوانیم؟ آموزش آواز و صداسازی بدون درنظر گرفتن درست و کوک خواندن ممکن نیست. شما هر قدر صدایی بسازید که طنین و قدرت مناسب داشته باشد اما نتوانید گام درست قطعه ای که می خواهید بخوانید را پیدا کنید، عملا خواندن زیبایی نخواهد داشت. حتی اگر ...