اینستاگرامفيسبوكتوييتر

آرشیو

قانون جنگل

قانون جنگل

قانون جنگل همیشه تو جنگم با خودم با تو با همه خیلی زود دل بستن و خیلی زود بریدن کارمه . از جاده تا خونه و جایی گرم همیشه تنهاییش با منه واسه منه همیشه پر دردسر همین معنی عادیه دوست داشتنه . زندگی و شهری پر از تاریکی جایی که نردبون، فقط واسه افتادنه عزیزم فرار ممکن ...